« Krok späť

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

GDPR

Spoločnosť SPORT legal, s.r..o. so sídlom v 917 02 Trnava, ul. 9. mája 15, IČO 48 150 100, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trnave v oddiele sro, pod číslom 35806/T, email: info@sportlegal.com

spracúva Vaše osobné údaje poskytnuté osobne, e-maiom, poštou, telefonicky alebo cez našu web stránku iba v nasledovnom rozsahu - meno, priezvisko, telefonický kontakt, mailový kontakt, kontaktná adresa a adresa na doručovaniea to 1/ pre potreby doručovateľskej služby a 2/ pre potreby daňového úradu Slovenskej republiky v súlade so zákonom vyžadujúcimi údajmi, ktoré sú všeobecne dostupné.

Neevidujeme žiadne osobné data, ako sú dátum narodenia, rodinný stav, skutočnú adresu trvalého bydliska a podobne.

Evidujeme iba 1/ meno 2/ priezvisko, 3/ adresu na doručenie 4/ mobilný kontakt 5/ mailový kontakt.

Naša spoločnosť nezakladá žiadne kartotéky na spracovávanie Vašich osobných údajov pre potreby tretích osôb, pre potreby našich reklamných a ani iných marketingových aktivít.

Vaše údaje, ktoré ste nám zaslali, slúžia výlučne pre potreby zasielania tovaru, ktorý ste si objednali a preto ani nezisťujeme, či sú platné a skutočné.

Pokiaľ Vy, ako osoba požiadate samostatne, aby ste boli informovaný o našich aktivitách, znovu uvádzame, že ide o Vašu dobrovoľnú aktivitu, ktorú môžete kedykoľvek na ožiadanie zrušiť. Pre tieto potreby archivujeme len Vaše meno a email, resp. telefón.

Zozbierané údaje neposkytujeme na Slovensku a ani v zahraničí tretím osobám s výnimkou dopravných spoločností pre potreby doručenia tovaru.

-----------------------------------------------------------------------------

Pokiaľ máte otázky alebo sťažnosti, obráťte sa na nás, alebo na

www.dataprotection.gov.sk/uoou/sk