« Krok späť

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Predávajúci: SPORT legal, s.r.o. so sídom v Trnave, ul. 9 mája 15, 917 02 Trnava, IČO 46 150 100, zaísaná v reg. OS Trnava, odd.s.ro. vl. číslo 35 806/T.

Kupujúci: tretia osoba ktorá má záujem o nakupovanie prostredníctvom tohto portálu.

Spotrebiteľom v zmysle ustanovenia § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka sa rozumie kupujúci, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Kupujúci, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, nie je spotrebiteľom.

Tovarom sa rozumejú produkty, ktoré sú v aktuálnej ponuke predávajúceho pre nákup prostredníctvom elektronického obchodu predávajúceho na internetovej stránke www.sportovelegendy.sk

Objednávkou sa rozumie jednostranný právny úkon, ktorý adresuje kupujúci predávajúcemu s cieľom získať ním ponúkaný tovar.

Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva uzavretá medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného predávajúcim na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho – www.sportovelegendy.sk, uzavretá spôsobom uvedeným v týchto všeobecných obchodných podmienok.

Článok I.

Všeobecné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú právne vzťahy (práva a povinnosti) medzi predávajúcim  a kupujúcim, pri nákupe tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.sportovelegendy.sk. Sú záväzné pre všetkých kupujúcich – fyzické a právnické osoby, ktoré zaslaním objednávky prejavia záujem o tovar ponúkaný predávajúcim.

2. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom, ktoré nie sú upravené v týchto všeobecných obchodných podmienkach a reklamačnom poriadku predávajúceho, sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov platných v Slovenskej republike v ich platnom znení, a to najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákona č. 22/2004 o elektronickom obchode, zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa.

3. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom, ktoré nie sú upravené v týchto všeobecných obchodných podmienkach, sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov najmä ustanoveniami Obchodného zákonníka. Na tieto právne vzťahy sa nevzťahujú ustanovenia Reklamačného poriadku, Zákona o ochrane spotrebiteľa a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzavretých na diaľku.

4. Odoslaním objednávky predávajúcemu s povinnosťou platby kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí so znením týchto všeobecných obchodných podmienok a s reklamačným poriadkom predávajúceho a za tovar a dopravu riadne zaplatí.

Článok II.

Uzavretie kúpnej zmluvy

1. Pri vyplnení elektronického formulára, ktorým si kupujúci objednáva u predávajúceho tovar sa uvedú všetky požadované údaje: meno, dodaciu a fakturačnú adresu so všetkými vo formulári požadovanými údajmi, e-mailový a telefonický kontakt, názov objednávaného tovaru, jeho množstvo a spôsob dodania. Ak objednávka neobsahuje všetky vyžadované náležitosti považuje sa za neúplnú a tým pádom ju nie je možné ani odoslať, čím nepríde k uzavretiu kúpnej zmluvy.

2. Odoslanou objednávkou je kupujúci viazaný a môže ju odvolať (stornovať) len, ak jeho prejav na odvolanie objednávky dôjde predávajúcemu skôr, ako tento v prípade zaslania odovzdá objednaný tovar na odoslanie. Odvolanie objednávky zašle kupújúci predávajúcemu vyhlásením prostredníctvom mailu s označením osoby objednávateľa a čísla objednávky na info@sportlegal.com. Predávajúci zašle kupujúcemu potvrdzujúci mail o tom, že jeho objednávka bola stornovaná.

3. Po prijatí objednávky predávajúci zašle kupujúcemu potvrdzujúci mail o prijatí a akceptovaní objednávky. Zaslaním mailu o akceptácii objednávky predávajúcim kupujúcemu dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, ktorá sa týmto stáva záväznou pre obidve zmluvné strany (predávajúceho aj kupujúceho).

4. Uzavretím kúpnej zmluvy sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar v požadovanej kvalite, množstve a dohodnutej cene (cene platnej v čase odoslania objednávky kupujúcim predávajúcemu). Kupujúci sa zaväzuje dodaný tovar prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu a náklady na doručenie tovaru.

Článok III.

Cena a platobné podmienky

1. Za dodanie objednaného tovaru je kupujúci povinný zaplatiť riadne a včas predávajúcemu kúpnu cenu včítane dopravných nákladov za použitia zľavového systému.

2. Kúpnou cenou za tovar je cena zverejnená na internetovej stránke predávajúceho. Cena je uvádzaná vrátane DPH.

3. V kúpnej cene podľa bodu 2. tohto článku nie sú zahrnuté náklady na doručenie tovaru kupujúcemu (poštovné) a balné zakúpeného tovaru, tie sú špecifikované v sekcii "zľavy a doprava"

4. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že súhlasí s výškou ceny za objednaný tovar vrátane prípadných nákladov za dodanie tovaru.

5. Kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu spôsobom, ktorý si zvolil v objednávke a to 1/ v hotovosti pri osobnom odbere alebo 2/na dobierku (v hotovosti pri prevzatí tovaru od doručovateľa).

Článok IV.

Dodacie podmienky

1. Dodávky objednanej publikácie sa vybavujú v čo najkratších možných termínoch  K presnej dodacej dobe sa predávajúci nezaväzuje, pretože jej trvanie závisí prevažne od tretích strán (dodávateľov).

2. Informácia o vyexpedovaní objednávky sa zasiela objednávateľovi na jeho určený mail predávajúcim ihneď po tom, ako je zásielka odovzdaná na prepravu zmluvnému partnerovi predajcu zodpovednému za doručenie zásielky kupujúcemu.

3. V prípade, ak objednaný tovar nie je možné kupujúcemu dodať (ak sa v objednávke nachádza titul, ktorý sa vypredal, predávajúci o tejto skutočnosti bezodkladne informuje kupujúceho zaslaním e-mailovej správy, ktrú si kupujúci pri objednávke zadal. Ak kupujúci nemá záujem o dodatočné splnenie objednávky, alebo dodanie iného dostupného tovaru a ak nedôjde medzi predávajúcim a kupujúcim k dohode o náhradnom plnení za nedostupný tovar, kúpna zmluva sa od počiatku zrušuje. Predávajúci zašle kupujúcemu potvrdzujúci mail o tom, že jeho objednávka bola stornovaná.

4. Dodanie tovaru kupujúcemu sa uskutočňuje spôsobom, ktorý si kupujúci zvolil v objednávke.

5. Nebezpečenstvo vzniku škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia objednaného tovaru. Vlastnícke právo k predmetu kúpy prechádza na kupujúceho až prevzatím tovaru a úplným zaplatením kúpnej ceny tovaru.

Článok V.

Vrátenie tovaru, reklamovanie tovaru

1. V zmysle ustanovenia § 7 ods. 6 písm. j/ zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzavretých na diaľku, spotrebiteľ – kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale.

2. V prípade kníh dodávaných v ochrannom obale, je spotrebiteľ – kupujúci oprávnený od zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu, pokiaľ knihu nerozbalil (§ 7 ods. 6 písm. i/ zákona č. 102/2014 Z.z.), a to v lehote do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

3. Pe prípad, ak by sa stalo, že kupujúcemu bude zaslaná kniha BEZ OCHRANNÉHO OBALU, kupujúci zašle odstúpenie od zmluvy na adresu SPORT legal, s.r.o., so sídlom 917 02 Trnava, ul. 9. mája 15, alebo mailom na adresu info@sportlegal.com v zmysle vzorového formuláru na odstúpenie od zmluvy, ktorý je súčasťou týchto obchodných podmienok. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

4. Pred vrátením tovaru je potrebné, aby si kupujúci pozorne prečítal POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA na odstúpenie od zmluvy. Kupujúci je povinný zaslať predávajúcemu tovar späť na adresu SPORT legal, s.r.o., so sídlom 917 02 Trnava, ul. 9. mája 15, najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy.  Kupujúci erie na vedomie a je s tým uzrozumený, že tovar je potrebné zaslať ako balík doporučenou zásielkou, aby neprišlo k jeho strate nedoručením.Spolu s tovarom je potrebné zaslať aj kópiu daňového dokladu, ktorý bol zaslaný s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa. Kupujúci posiela kúpený tovar späť na vlastné náklady a zároveň:

- tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale

- tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, pokiaľ je k nemu dodávaný)

- k tovaru musí byť doložený pokladničný blok (pokiaľ bol vystavený)

- tovar je nutné zaslať dostatočne zabezpečený proti poškodeniu (v rovnakom alebo obdobnom obale, ako bol doručený), nakoľko Predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu/poškodenie počas doručovania a v prípade poškodenia neprechádza riziko práva poškodenia na predávajúceho.

Predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby prijaté od spotrebiteľa prevodom na účet, prípadne iným dohodnutým spôsobom, a to najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, nie však skôr, ako je predávajúcemu tovar vrátený, resp. kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru predávajúcemu.

3. Postup pri uplatňovaní reklamácie na tovary predávané predávajúcim prostredníctvom jeho internetového obchodu je upravený v reklamačnom poriadku, ktorý tvorí prílohu týchto všeobecných obchodných podmienok.

Článok VII.

Ochrana osobných údajov

1. Predávajúci neregistruje svojich zákazníkov s výnimkou všeobecne dostupných údajov, ktoré slúžia len k zabezpečeniu realizácie objednávky kupujúceho (spracovania objednávky, dodania tovaru) a pre potreby vlastného marketingu predávajúceho, ako aj pre potreby neskoršej komunikácie s kupujúcim (reklamácia, stornovanie objednávky, vrátenie objednaného tovaru). Údaje nie sú poskytované žiadnym tretím osobám, s výnimkou produktov pri ktorých je výslovne uvedený opak. Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platného právneho poriadku Slovenskej republiky, najmä zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a o doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon o ochrane osobných údajov“).

2. Kupujúci udeľuje predávajúcemu v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke v informačnom systéme predávajúceho za účelom plnenia uzavretej kúpnej zmluvy a za účelom ponúkania služieb a tovarov predávajúceho, zasielania informácie o produktoch predávajúceho, a to aj elektronickými prostriedkami (e-mail, sms). Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas dobrovoľne, na dobu do jeho odvolania. Kupujúci má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať.

3/ Predávajúci bez súhlasu Kupujúceho eviduje iba zákonom dané skutočnosti resp. dáta potrebné pre riadne doručenie zásielky.Predávajúci nezbiera, neselektuje a ani neodovzdáva tretím osobám údaje o svojich zákazníkoch.

      Článok VIII.

      Záverečné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho www.sportovelegendy.sk.

2. V prípade, že predávajci a kupujci uzatvoria samostatnú dohodu, môžu byť tieto všeobecné podmienky zmenené.

3. Zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa posudzujú podľa Všeobecných obchodných podmienok platných v čase vzniku zmluvného vzťahu (uzavretia kúpnej zmluvy).

4. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a kupujúci si pred odoslaním objednávky povinný ich prečítať, čo vyznačí samostatným súhlasom formou odkliku pred potvrdením objednávky.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRAKTICKÉ PODKLADY PRE UPLATNENIE REKLAMÁCIE.

Dňom 1. februára 2016 nadobúda účinnosť zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom tohto zákona je vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi nákladmi.  Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a  predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom.

Pokiaľ uplatňujete reklamáciu, vyplňte kontaktný formulár:

KONTAKTNÝ FORMULÁR PRE PODÁVANIE NÁVRHOV NA ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dohľad nad dodržiavaním povinností zo strany Predávajúceho vo veciach ochrany spotrebiteľa v zmysle platnej právnej úpravy vykonáva

Slovenská obchodná inšpekcia,

 Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, Pekárska 23, 917 01 Trnava 1,

Odbor výkonu dozoru, tel. č.: 033/5512 689, 033/5512 690, fax č.: 033/5512 656,

"MAPA SOI Trnava"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHCEM PODAŤ PODNET

KLIK SEM.