« Krok späť

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Článok I

Všeobecné ustanovenia

1. Tento reklamačný poriadok upravuje postup pri uplatňovaní reklamácie na tovary predávané spoločnosťou SPORT legal, s.r.o., so sídlom 917 02 Trnava, ul. 9. mája 15, IČO: 48 150 100, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 35806/T (viac TU) v súlade s jej predmetom podnikania. Je záväzný pre predávajúceho aj kupujúceho.

2. Týmto reklamačným poriadkom predávajúci informuje kupujúceho o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia reklamácie, vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, ako aj o vykonávaní záručných opráv.

3. Kupujúci súhlasí s týmto REKLAMAČNÝM PORIADKOM a aj s OBCHODNÝMI PODMIENKAMI (povinnosť prečítať) a potvrdzuje, že bol s ich obsahmi oboznámený a s podmienkami predávajúceho súhlasí.

Článok II

Výklad pojmov

1. Predávajúcim sa na účely tohto reklamačného poriadku rozumie obchodná spoločnosť SPORT legal, s.r.o., so sídlom 917 02 Trnava, ul. 9. mája 15, IČO: 48 150 100.

2. Kupujúcim sa na účely tohto reklamačného poriadku rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá ako spotrebiteľ kúpila tovar od predávajúceho v rámci jeho predajnej siete alebo prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a ktorá má právo na uplatnenie nárokov zo zodpovednosti za vady.

3. Reklamáciou sa na účely tohto reklamačného poriadku rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady tovaru.

4. Vybavením reklamácie sa na účely tohto reklamačného poriadku rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vráteným kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie.

 

Článok III

Zodpovednosť za vady

1. Predávaný tovar musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám.

2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu nezodpovedá za vady, pre ktoré bola dojednaná nižšia cena.

3. Záručná doba je 24 mesiacov. Vzhľadom na šecifičnosť tovaru, ktorý si kupujúci objednal - KNIHA - je potrebné s ním zaobchádzať zodpovedne, nevystavovať ho poveternostným podmienkam, vode a vlhku, sálavému teplu a neadekvátnemu pohybu (prelom knyhy). Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

4. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru. V prípade výmeny vadného tovaru kupujúci obdrží doklad, na ktorom bude vymenený tovar označený. Prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. Práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady tovaru zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

Článok IV.

Záručné podmienky

1. Kupujúci je povinný si pri prevzatí tovaru tovar prezrieť a skontrolovať kompletnosť dodaného tovaru a príslušných dokladov (daňový doklad - faktúra). Pri osobnom odbere tovaru je kupujúci povinný tovar skontrolovať a zistené zjavné vady týkajúce sa mechanického poškodenia tovaru alebo jeho obalu, množstva dodaného tovaru, kompletnosti dokladov, príp. iné zjavné vady reklamovať ihneď.

2. Ak sa tovar doručuj kuriérskou službou alebo poštou je kupujúci povinný na mieste prevzatia tovaru spísať so zamestnancom doručovateľa protokol o zistených zjavných vadách – o nekompletnosti zásielky, mechanickom poškodení tovaru, jeho obalu, príp. iných zjavných vadách. Neskoršie reklamácie týkajúce sa zjavných vád tovaru, zistiteľných pri prevzatí tovaru a nekompletnosti tovaru a dokladov, nemožno uznať a takáto reklamácia bude považovaná za neoprávnenú. Predávajúci za zjavené vady zistiteľné pri prevzatí tovaru a nekompletnosť odovzdaného tovaru a dokladov nezodpovedá ani v prípade, ak kupujúci nevyužije právo vykonať prehliadku tovaru pri jeho prevzatí.

3. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, ktoré neboli zjavné pri jeho prevzatí, je nutné uplatniť bez zbytočného odkladu po prevzatí tovaru. V prípade, ak tovar odovzdaný kupujúcemu nezodpovedá kvalite uvádzanej predávajúcim na jeho internetovej stránke, je kupujúci povinný oznámiť túto skutočnosť predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 2 pracovných dní od prevzatia tovaru. Dodatočné reklamácie tohto typu nebudú uznané.

4. Práva zo zodpovednosti za vady je kupujúci povinný uplatniť bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr do uplynutia záručnej doby.

5. Záruka sa vzťahuje len na VÝROBNÉ VADY TOVARU.

6. Záruka sa NEVZŤAHUJE najmä :

- na vady spôsobené opotrebením alebo nadmerným používaním veci,

- na vady spôsobené používaním tovaru v podmienkach nezodpovedajúcich povahe tovaru,

- na vady spôsobené nesprávnym zaobchádzaním s tovarom - najmä prelomenie knihy.

- na vady spôsobené mechanickým poškodením tovaru, ktoré nastalo po jeho prevzatí kupujúcim,

- na vady spôsobené prírodnými živlami,

- na mechanické poškodenie, príp. iné zjavné vady a nekompletnosť pokiaľ je dodávaný s príslušenstvom, ktoré nebolo oznámené predávajúcemu pri prevzatí tovaru a na mechanické poškodenie, ktoré nebolo možné zistiť pri prevzatí a ktoré nebolo oznámené do 24 hodín od prevzatia tovaru,

- ak kupujúci pred prevzatím tovaru o vade vedel, resp. bol na vadu upozornený a pre vadu bola poskytnutá zľava z ceny tovaru,

- ak kupujúci reklamuje tovar po uplynutí záručnej doby.

Článok V.

Uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady

1. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru môže kupujúci uplatniť na adrese predávajúceho osobne alebo jeho zaslaním poštou na adresu 9.mája 15,917 02 Trnava.

2. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný predložiť doklad o zakúpení tovaru, resp. zaplatení kúpnej ceny. V prípade nepredloženia uvedených dokladov reklamácia nebude uznaná za záručnú.

3. Kupujúci pri uplatnení reklamácie čitateľne vyplní kontaktný formulár (viď TU), v ktorom presne popíše vadu tovaru a spôsob, akým sa vada prejavuje. Vo formulári kupujúci uvedie kontaktnú adresu (adresu bydliska, pobytu, príp. sídla, telefónne číslo, e-mail), na ktorú bude predávajúcim vyrozumený o spôsobe vybavenia reklamácie. Predávajúci nezodpovedá za prípadné nesprávne údaje uvedené kupujúcim v reklamačnom protokole a za nemožnosť doručenia písomností na kupujúcim uvedenú kontaktnú adresu. V reklamačnom protokole kupujúci zároveň uvedie, ktorý z nárokov zo zodpovednosti za vady si uplatňuje a akým spôsobom žiada prevzatie vybavenej reklamácie (osobné prevzatie, zaslanie poštou).

4. Ak kupujúci zasiela vadný tovar predávajúcemu, je povinný zabaliť ho do vhodného obalu, ktorý tovar dostatočne chráni a vyhovuje nárokom na prepravu tovaru. Za škodu na tovare spôsobenú jeho nevhodným zabalením predávajúci nezodpovedá.

5. Za deň začatia reklamačného konania sa považuje deň, keď kupujúci uplatnil reklamáciu u predávajúceho. Pri osobnom uplatnení reklamácie je to deň odovzdania vadného tovaru spolu s príslušnými dokladmi predávajúcemu. Pri zaslaní vadného tovaru predávajúcemu sa za deň začatia reklamačného konania považuje deň, keď vadný tovar spolu s príslušnými dokladmi bol doručený predávajúcemu.

6. V prípade, ak kupujúci pri uplatnení reklamácie neodovzdá všetky vyžadované doklady, príp. tieto nie sú čitateľné alebo odovzdávaný tovar nie je kompletný, reklamačné konanie začína až dňom odovzdania kompletného tovaru a všetkých požadovaných dokladov. Ak kupujúci ani na výzvu predávajúceho nedoplní chýbajúce doklady a tovar, reklamácia bude považovaná za neopodstatnenú.

Článok VI.

Vybavenie reklamácie

1. Pri osobnom uplatnení reklamácie vydá predávajúci kupujúcemu prijímací protokol, ktorý je potvrdením o prijatí (uplatnení) reklamácie.

2. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o prijatí reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

3. Ak kupujúci uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť kupujúceho o jeho právach podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z práv zo zodpovednosti za vady si uplatňuje, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

4. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie uvedenej v bode 3. tohto článku má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

5. O vybavení reklamácie vydá predávajúci kupujúcemu výstupný protokol, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ktorý je potvrdením o vybavení reklamácie. Spolu s odovzdaním výstupného protokolu predávajúci splní aj svoju povinnosť, ktorá mu z reklamácie vyplýva (odovzdá opravený reklamovaný tovar, odovzdá nový tovar, za ktorý bol reklamovaný tovar vymenený, vráti kúpnu cenu alebo jej časť, príp. vráti neopravený reklamovaný tovar, ak reklamácia bola zamietnutá).

6. O vybavení reklamácie informuje predávajúci kupujúceho zaslaním e-mailovej správy. Zároveň kupujúceho vyzve na prevzatie tovaru alebo iného nároku, ktorý mu z uplatnenej reklamácie prislúcha (vrátenie kúpnej ceny, výmena veci), ak kupujúci požiadal o osobné prevzatie vybavenej reklamácie. V prípade, ak kupujúci požiada o zaslanie vybavenej reklamácie poštou, predávajúci zašle opravený tovar, vymenený nový tovar alebo kúpnu cenu na adresu kupujúceho spolu s potvrdením o vybavení reklamácie (výstupným protokolom).

7. Predávajúci je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.

Článok VII

Spôsoby vybavenia reklamácie

1. Ak sa na tovare počas záručnej doby vyskytne vada, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Odstaniteľnými vadami sú vady, ktorých odstránením sa nezhorší kvalita a úžitkové vlastnosti tovaru.

2. Kupujúci má právo požadovať bezplatnú výmenu tovaru alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy:

- ak sa na tovare vyskytne vada, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady,

- predávajúci nevybaví reklamáciu v zákonnej 30-dňovej lehote (v tomto prípade sa má za to, že ide o neodstrániteľnú vadu).

3. Pri vybavovaní reklamácie poskytnutím zľavy z kúpnej ceny sa prihliadne na charakter vady, stupeň a spôsob opotrebovania tovaru a možnosť jeho ďalšieho užívania. O výške poskytovanej zľavy rozhoduje poverený zamestnanec predávajúceho.

4. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledovných spôsobov:

- odovzdaním opraveného tovaru,

- výmenou tovaru,

- vrátením kúpnej ceny tovaru (pri odstúpení kupujúceho od zmluvy)

- vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

- písomnou výzvou na prevzatie plnenia,

- odôvodneným zamietnutím reklamácie.

5. V prípade, že predávajúci nemá už tovar na sklade a nie je predpoklad, žeby tento v budúcnosti mal, má kupujúci právo na vrátenie kúpnej ceny resp. podľa jeho výberu mu môže byť zaslaný iný tovar (knižný titul).

 Článok VIII.

Záverečné ustanovenia

1. Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho www.sportovelegendy.sk.

2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny tohto reklamačného poriadku bez predchádzajúceho upozornenia.

3. Dohľad nad dodržiavaním povinností zo strany Predávajúceho vo veciach ochrany spotrebiteľa v zmysle platnej právnej úpravy vykonáva príslušná Slovenská obchodná inšpekcia.

 

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA

Všetky potrebné informácie, kontakt a spôsob vybavenia rekamácie.

Pre viac informácii kliknite na KONTAKT SOI